Rekisterinpitäjä

Panelia Woods Oy, Y-tunnus: 1856449-6
PL 14 (Nummelantie 84)
01801 Klaukkala
Puh. 010 315 2600
info@paneliawoods.fi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sopimussuhteeseen ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on oikeus harjoittaa asiallista, perusteltua ja laillista myynti- ja markkinointitoimintaa.
Henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

– Asiakkuuden syntyminen, hoitaminen ja kehittäminen
– Tietojen analysointi
– Palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta.
– Toimeksiantojen hoitaminen
– Liiketoiminnan kehittäminen
– Markkinoinnin toteuttaminen
– Etämyynti
– Asiakasviestintä/sähköposti
– Laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
– Luottotietojen tarkastaminen

Keräämme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on yhteistyömme mahdollisimman saumattoman toiminnan kannalta tarpeen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
– Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– Käyttäjätunnukset
– Palveluiden käyttötiedot
– Mahdolliset muut erillisellä suostumuksella kerättävät tiedot

Tietolähteet
Asiakkaaseen tai potentiaaliseen asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään, eri verkkopalveluista, joita rekisteröity asiakas käyttää, yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen siirtäminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille / alihankkijoille siinä määrin, kun se on asiakkaan antaman toimeksiannon kannalta tarpeellista.
Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojasäännösten mukaisesti.
Mikäli joudumme siirtämään henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme että siirronsaajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja mahdollisesti muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojalausunnossa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään. Tarpeettomat ja vanhentuneet henkilötiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti oikeus:
– Tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja on talletettu. Pyyntö rekisteritietojen toimittamisesta on tehtävä kirjallisesti ja tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli pyyntöjä tehdään useammin kuin kerran vuodessa.
– Antaa ja peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
– Vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Virheen korjaamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
– Vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
– Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus.
– Pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Poistoa koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
– Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Asiakas voi antaa suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää soveltuvan lain nojalla käsittelemästä itseään koskevia henkilötietoja suoramarkkinointiin.

Tietosuojalausunnon muuttaminen
Panelia Woods Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa.